Regulamin

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez firmę Irystrans.

Poniższy regulamin jest zbiorem zasad na podstawie których działa firma Irystrans świadcząc usługi kurierskie na rzecz swoich Klientów. Zawiera on szereg postanowień regulujących podział odpowiedzialności i obowiązków spoczywających zarówno na Zleceniobiorcy tj. firmie Irystrans jak i Zleceniodawcy, Nadawcy czy Odbiorcy przesyłek kurierskich. Regulamin ten przedstawia także postanowienia związane z aspektem samej przesyłki jak i postępowania przy ewentualnej reklamacji

§ 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności ponoszonych przez Zleceniobiorcę

 1. Zleceniodawca, po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zlecenia transportu, zobowiązany jest do zorganizowania odbioru od Nadawcy, przewozu i dostarczenia na wskazany adres Odbiorcy powierzonej przesyłki w terminie do siedmiu dni roboczych przy czy dzień odbioru przesyłki liczony jest jako dzień zero. Zastrzega się, że czas ten może wydłużyć się z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, np. warunki pogodowe, przeprawy promowe czy wypadki losowe, których Zleceniodawca nie mógł przewidzieć, lub na które nie ma wpływu.
 2. Zleceniodawca bierze odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zagubieniem lub uszkodzeniem przesyłki od momentu podjęcia jej od Nadawcy do chwili przekazania do Odbiorcy. Przekazanie Odbiorcy przesyłki bez zastrzeżeń z Jego strony uważa się za należyte wykonanie usługi zgodnie z umową i zamyka możliwość przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 3. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za utratę korzyści lub dochodu przez Zleceniodawcę, Odbiorcę lub każdą inną osobę trzecią spowodowaną nienależytym wykonaniem usługi
 4. Za utratę, bądź uszkodzenie przesyłki przewoźnik zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie Zleceniodawcy w wysokości 10 euro za nadany kg, przy czym kwota rekompensaty nie może przekroczyć 200 euro za pojedyncza paczkę z zastrzeżeniem punktu 5. Dopuszcza się możliwość dodatkowego ubezpieczenia przesyłki, ale fakt ten musi być uzgodniony ze Zleceniobiorcą przed złożeniem zamówienia na usługę transportu.
 5. Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie przesyłki lub powstały jej ubytek lub opóźnienie w wykonaniu usługi o ile zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

a/ przesyłka zawiera towary znajdujące się na liście towarów zabronionych lub dopuszczonych warunkowo (patrz §5 pkt 3)

b/ szkoda powstała w związku z okolicznościami na które Przewoźnik nie mógł mieć wpływu tj. Siła wyższa, warunki pogodowe, wypadki samochodowe, akty kryminalne, strajki, rozruchy itp.

c/ przesyłka nie została dostatecznie starannie zapakowana lub/i oznaczona w odniesieniu do jej zawartości

d/ przesyłka zawiera szczególnie wrażliwe przedmioty na uszkodzenia tj, kruche, delikatne, łamliwe

e/przesyłka zawiera przedmioty wrażliwe na działanie temperatury – mróz lub upał, lub wymagające kontrolowanej temperatury np. chłodni

f/ przesyłka dostarczona została w nienaruszonym i nie uszkodzonym opakowaniu, bez śladu ingerencji osób trzecich, w szczególności, gdy jej stan nie został sprawdzany przez kuriera przy odbiorze od Nadawcy

g/ stwierdzono uszkodzenie opakowania lub/i zabezpieczenia przesyłki, ale odbiorca nie stwierdził przy odbiorze uszkodzenia przesyłki i nie złożył zastrzeżeń w formie protokołu szkody sporządzonego z Kurierem

 1. Zleceniobiorca bierze odpowiedzialność za rzeczywiste straty poniesione przez Zleceniodawcę spowodowane nierzetelnym wykonaniem usługi udokumentowane dowodami zakupu lub innymi wiarygodnymi środkami. Dopuszcza się zaistnienie częściowej odpowiedzialności Przewoźnika w powstaniu takiej straty i wówczas odpowiada on do wysokości tej części z zastrzeżeniem punktu 5
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody i opóźnienia powstałe w wyniku zaniedbań ze strony Zleceniodawcy, Odbiorcy, Nadawcy, w szczególności błędnie podanymi danymi adresowymi i danymi dotyczącymi przesyłki takie jak waga, wielkość i ilość szt, brakiem kontaktu telefonicznego czy nieobecność Nadawcy lub Odbiorcy w wyznaczonym terminie
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzenia przesyłki bądź jej zawartości spowodowanej rozlaniem się przewożonych płynów lub innych substancji, stłuczek słoików, butelek itp.
 4. W przypadku transportu zwierząt Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić maksymalny możliwy komfort podróży powierzonemu pod opiekę zwierzęciu, zapewnienie stałego dostępu do wody, podawania karmy zgodnie z zaleceniami nadawcy, kontrolowanie temperatury w jakiej zwierzę podróżuje. Zleceniodawca nie odpowiada za braki lub błędy w dokumentach niezbędnych do transportu zwierząt (np. nieprawidłowo wypisany paszport), a do poniesienia wszelkich kosztów związanych z taką sytuacją jak i kosztów związanych z ewentualną opieką weterynaryjną, pobytem zwierzęcia w hotelu lub innymi powstałymi kosztami zobowiązany jest Zleceniodawca.

§ 2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności ponoszonych przez Zleceniodawcę

 1. Zleceniodawca, uznawany jest jako newralgiczna strona umowy o świadczenie usługi kurierskiej, odpowiedzialny jest za wyznaczenie Nadawcy i Odbiorcy przesyłki i dopełnienie przez nich wynikających z poniższego regulaminu obowiązków.

 2. Na Zleceniodawcy spoczywa powinność rzetelnego wypełnienia formularza zamówienia kuriera umieszczonego na stronie  www.irystrans.com wraz z wszystkimi istotnymi uwagami mogącymi wpływać na realizację usługi

 3. Zleceniodawca odpowiedzialny jest za zawartość przesyłki, w szczególności odpowiedzialność ta dotyczy sytuacji, gdy nadane są przedmioty zabronione w przewozie. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich kar i grzywien związanych z naruszeniem postanowień regulaminu, jak i refundacji mandatów i grzywien jakimi w związku z powyższym obciążony został Zleceniobiorca.

 4. Zleceniodawca składając zamówienie deklaruje znajomość niniejszego regulaminu i zgadza się z jego postanowieniami

§ 3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności ponoszonych przez Nadawcę

 1. Nadawca zobowiązany jest do starannego zapakowania przesyłki w sposób adekwatny do jej wagi, gabarytów jak i szczególnych właściwości. Jest wymagane, by przesyłka została dokładnie zaadresowana wraz z numerem telefonu Odbiorcy. Wskazane jest, by w razie potrzeby zastosować też oznaczenie Uwaga szkło, Góra, Dół itp.

 2. Nadawca zobowiązany jest do wydania kurierowi przesyłki w wyznaczonym przez Zleceniobiorcę terminie, termin ten zazwyczaj ustalany jest już w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. O ile przesyłka odbierana jest przez pracownika Irystrans – przed odbiorem kierowca kontaktuje się z Nadawcą telefonicznie. W przypadku minimum trzech nieskutecznych prób skontaktowania się z Nadawcą firma Irystrans odstępuje od realizacji zamówienia z winy Nadawcy. Na terenie Polski część przesyłek odbieranych jest za pomocą firmy kurierskiej DPD – w tym wypadku Nadawca zostanie poinformowany o takim fakcie najpóźniej rano w dniu nadania przesyłki SMS-em o przewidywanych godzinach odbioru. Zwyczajowo jest to 11-16. Poza granicami Polski przesyłki odbiera nasz pracownik w godzinach 7- 22. Dopuszczalny jest także odbiór poza tym zakresem czasowym, z zastrzeżeniem, że Nadawca musi być o takim fakcie powiadomiony przed godz. 22

 3. W przypadku większej ilości przesyłek, jak i w przypadku przesyłek o dużych gabarytach lub wadze poszczególnej paczki/przesyłki przekraczającej 31 kg Nadawca zobowiązany jest zapewnić pomoc przy załadunku, w przypadku transportu paletowego zapewnienie wózka widłowego należy do Nadawcy

§ 4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności ponoszonych przez Odbiorcę

 1. Odbiorca zobowiązany jest do odbioru przesyłki pod adresem wskazanym przez Zleceniodawcę w terminie wskazanym przez Przewoźnika. Informację o dniu dostawy można uzyskać od Zleceniobiorcy, bądź bezpośrednio od kuriera (o ile przesyłkę dostarcza pracownik Irystrans). Standardowe godziny dostawy przesyłki to 7-22 z zastrzeżeniem, że dostawa może się odbyć także poza tym zakresem przy konieczności poinformowania Odbiorcy o zaistnieniu takiego faktu do godz. 22

 2. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod wskazanym adresem dopuszczalne jest pozostawienie przesyłki w miejscu uznanym przez Kuriera za bezpieczne tj. np. zapleczu budynku, garażu, wiacie (o ile jest do takich miejsc dostęp) jak i u najbliższych sąsiadów Odbiorcy, o ile tacy wyrażą zgodę na odbiór przesyłki, recepcji budynku jak i w każdym innym miejscu wyznaczonym przez odbiorcę.

 3. W przypadku większej ilości przesyłek, jak i w przypadku przesyłek o dużych gabarytach lub wadze poszczególnej paczki/przesyłki przekraczającej 31 kg Odbiorca zobowiązany jest zapewnić pomoc przy rozładunku, w przypadku transportu paletowego zapewnienie wózka widłowego należy do Odbiorcy

 4. W razie braku możliwości dostarczenia przesyłki na wskazany adres, braku kontaktu z Odbiorcą, braku jednoznacznie zdefiniowanego adresu, który można wprowadzić w systemy nawigacyjne Przewoźnika, przesyłka zostaje dostarczona na magazyn firmy, a dalszy sposób realizacji usługi zależny będzie od ustaleń pomiędzy Zleceniodawcą – Zleceniobiorcą – Odbiorcą. W przypadku braku akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zleceniodawcę, przesyłka zostanie zwrócona Nadawcy na jego koszt liczony w obie strony.

§ 5. Przesyłki i ich zawartość

 1. Firma Irystrans podejmuje się transportu przesyłek standardowych jak i niestandardowych. Jako standardową przesyłkę rozumie się paczkę, której waga nie przekracza 50 kg, a suma szerokości, długości i wysokości nie jest większa niż 300 cm, przy czym najdłuższy bok nie przekracza 175cm. Przesyłki niestandardowe, tj. przekraczające powyższe wymiary lub wagę wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Przewoźnikiem

 2. Zleceniobiorca nie podejmuje się transportu przesyłek zawierających:

a) przedmiotów, których transport jest zabroniony w związku z przepisami prawa krajów UE, lub wymaga specjalnych pozwoleń i licencji

b) przedmiotów na które nałożona jest opłata akcyzowa w szczególności PAPIEROSÓW, WYROBÓW TYTONIOWYCH I ALKOHOLU

c) materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących oraz/i wymagających uprawnień ADR

d) broni jak i wszelkich przedmiotów taką broń przypominających

e) dzieł sztuki,

f) towarów wymagających regulowanej temperatury i towarów szybko psujących się

g) narkotyków, substancji psychotropowych i halucynogennych

h) gotówki, czeków, papierów wartościowych

Firma Irystrans zastrzega sobie prawo do skontrolowania zawartości przesyłki pod kątem niedozwolonych przedmiotów na każdym etapie ich transportu. W przypadku stwierdzenia obecności takich przedmiotów zostają one odesłane do Nadawcy po wpłaceniu przez Zleceniodawcę na konto firmy kary umownej w wysokości 500 euro plus 50 proc. wartości rynkowej niedozwolonych ujawnionych przedmiotów. W przypadku konfiskaty w/w przedmiotów przez służby lub organizacje np służby celne Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej 500 euro powiększonej o mandaty i grzywny poniesione w związku z tą sytuacją przez Zleceniobiorcę. Fakt takiej opłaty nie zamyka drogi sądowej o zwiększenie odszkodowania w przypadku np. zatrzymania w areszcie pracowników firmy Irystrans

 1. Firma Irystrans zastrzega, że przesyłki zawierające przedmioty ujęte na liście towarów przyjmowanych warunkowo do transportu ubezpieczone są wyłącznie od przypadków utraty lub zagubienia przesyłki natomiast reklamacje składane w związku z uszkodzeniami takiej przesyłki nie będą uwzględniane. W związku z powyższym nie zaleca się w tej samej paczce pakować np. przetworów domowych jak i urządzenia elektronicznego ponieważ na skutek stłuczki pierwszego można stracić drugie.

Lista towarów przyjmowanych warunkowo:

– towary zawierające elementy szklane, słoiki, butelki

– płyny, przetwory, miód

– przedmioty o dużej kruchości, porcelanę, przedmioty ceramiczne (także płytki ceramiczne)

– przedmioty elektroniczne nie zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowanie np. telewizory, monitory.

– mniejsza elektronika typu telefon, laptop, aparat fotograficzny. Aby przedmioty te były w pełni ubezpieczone muszą one być zapakowane w swoje fabryczne opakowanie i dodatkowo transportowane w większym kartonie, gdzie wolne przestrzenie wypełnione są materiałem buforowym.

Przesyłki powinny być zapakowane w odpowiednio dopasowany i wytrzymały karton, przedmioty w nim zabezpieczone przed przesuwaniem, a wolne przestrzenie zniwelowane poprzez zastosowanie wypełniaczy. Elementy delikatne i wrażliwe na uszkodzenia np. ekrany telewizorów czy monitorów dodatkowo zabezpieczone styropianem. Wszystkie łączenia i zamknięcia kartonów zaklejone taśmą i finalnie zawinięte folią typu strecz – chroni ona przed przypadkowym otwarciem i wilgocią, która może pojawić się np. przy pakowaniu w czasie deszczu. W przypadku przesyłek zawierających dane elektroniczne niezbędne jest zrobienie kopii zapasowej takich danych.

 1. Szczególnym rodzajem Przesyłek podejmowanym do transportu przez Zleceniobiorcę są zwierzęta. Wymaga się, żeby zwierzęta przekazywane do transportu były zdrowe, wraz z prawidłowo wypisanym paszportem, zawierającym wszystkie niezbędne w przepisach dane o właścicielu, organie wydającym paszport jak i informacji o niezbędnych szczepieniach. Zwierzęta muszą być zaopatrzone w karmę na okres min. 5 dni mimo, że ich transport jest krótszy. W razie potrzeby wymagane są także dodatkowe elementy wyposażenia np. kaganiec, smycz itp. – które powinny być ustalone przed złożeniem zamówienia przez Zleceniodawcę.

 2. Przesyłki, które dotarły do Zleceniobiorcy bez danych adresowych Odbiorcy i jednocześnie nikt nie zgłosił się jako Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca przechodzą na własność Przewoźnika po upływie sześciu miesięcy

§ 6. Opłata za Usługę

 1. W przypadku przesyłek standardowych wartość usługi obliczana jest na podstawie aktualnego cennika zamieszczonego na oficjalnej stronie firmy Irystrans pod adresem www.irystrans.com. Kurier odbierając przesyłkę waży ją i na tej podstawie wypisuje list przewozowy na którym zapisuje m.in ilość paczek, wagę i cenę za usługę (nie dotyczy sytuacji w której przesyłkę odbiera podwykonawca firmy Irystrans np. kurier DPD – wówczas wartość usługi ustalona zostaje po zważeniu przesyłki na magazynie firmy)

 2. W przypadku przesyłek niestandardowych wynikających np. z gabarytów przesyłki, czy też wielkości transportu ceny ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą. Ustalona wcześniej cena nie podlega zmianie, chyba że w momencie odbioru okaże się, że dane podane przez Zleceniodawcę odbiegają od rzeczywistych wymiarów lub przekraczają podaną w zleceniu wagę.

 3. Opłata za przesyłkę może być dokonana w następujący sposób:

– przy nadaniu – bezpośrednio kierowcy – z wykluczeniem sytuacji, gdy przesyłkę odbiera kurier dpd, lub inny podwykonawca

– przy odbiorze – gdy przesyłkę dostarcza pracownik Irystrans, lub jest ona wysłana za pobraniem

– przelewem na konto firmowe Irystrans podane na oficjalnej stronie www.irystrans.com, przelewu należy dokonać do dwóch dni po odbiorze przesyłki od Nadawcy

 1. Firma Irystrans zastrzega sobie prawo do zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy celem zabezpieczenia roszczeń przysługujących Zleceniobiorcy bez względu na ich rodzaj. Przykładem takiego roszczenia może być wpłata przez Klienta na rzecz Irystrans kar celnych, które Przewoźnik musiał zapłacić w związku z ujawnieniem towarów zabronionych w przesyłce Zleceniodawcy.

 2. W sytuacji, gdy Zleceniodawca w ciągu czterech miesięcy nie uregulował powstałych zobowiązań względem Zleceniobiorcy i zostały zatrzymane w związku z tym przesyłki, Zleceniodawca przekazuje je nieodpłatnie na rzecz Zleceniobiorcy. Nie stanowi to jednak zarówno zaspokojenia, jak i pomniejszenia zaistniałych roszczeń

 3. W przypadku braku możliwości dostawy przesyłki, lub odmowy jej odbioru przez Odbiorcę wraca ona do Nadawcy. W takim przypadku Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia podwójnej opłaty za jej transport.

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Odbiorca zobowiązany jest bezpośrednio przy odbiorze spisać protokół szkody wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę. Dodatkowo wymaga się wykonanie zdjęć stanu opakowania przesyłki przed rozpakowaniem jak i uszkodzonych przedmiotów. Protokół szkody jest niezbędnym dokumentem dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń i spisania protokołu szkody powodują automatycznie wygaśniecie wszelkich podstaw do roszczeń o odszkodowanie.

 2. Zgłoszenie reklamacji dotyczące uszkodzenia przesyłki należy przesłać w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu odebrania przesyłki na adres mailowy biuro@irystrans.com. Prawidłowo złożone zgłoszenie musi zawierać:

– imię i nazwisko / nazwa firmy wraz z dokładnym adresem Nadawcy i Odborcy

– rzetelny opis uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną opakowania i uszkodzonych elementów przesyłki

– kwotę roszczenia – opartą na podstawie przedstawionych rachunków

– kopię protokołu szkody spisaną w obecności kuriera zawierający podpisy zarówno Odbiorcy jak i Kuriera

– nr konta na który należy przelać ewentualne roszczenie

 1. Zgłoszenie reklamacji dotyczące utraty bądź zagubienia przesyłki należy składać w terminie 14 dni od momentu podjęcia przesyłki do transportu. Zgłoszenie takie musi zawierać:

– imię i nazwisko / nazwa firmy wraz z dokładnym adresem Nadawcy i Odbiorcy

– opis zawartości przesyłki

– kwotę roszczenia – opartą na podstawie przedstawionych rachunków

– nr konta na który należy przelać ewentualne roszczenie

 1. Reklamacje wniesione po terminie i/lub niekompletne uznaje się za niebyłe i bezzasadne

 2. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od opłacenia kosztów przesyłki. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od bieżących, byłych i przyszłych zobowiązań wobec Zleceniobiorcy. Fakt opłacenia zobowiązań w stosunku do Zleceniobiorcy jest niezbędnym elementem dla rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna być rozstrzygnięta w terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty złożenia

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą przed Sądem właściwym dla siedziby firmy Irystrans.

2. Zleceniodawca w momencie złożenia zamówienia, zarówno Nadawca jak i Odbiorca, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Irystrans, jednocześnie firma Irystrans zobowiązuje się do zachowania poufności tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Firma gromadzi wyłącznie dane teleadresowe klientów, niezbędne do realizacji zleceń. Dane te mogą zostać przekazane jedynie podwykonawcy zlecenia (np. DPD, Poczta Polska). Na żądanie klienta dane mogą zostać zmodyfikowane bądź usunięte. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tychże danych może skutkować brakiem realizacji usługi.

§ 9. Definicje

W powyższym regulaminie użyto następujących pojęć:

– Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub organizacja składająca poprzez formularz zamówienia na stronie www.irystrans.com zlecenie na świadczenie usługi transportu, Zleceniodawca może być jednocześnie Nadawcą lub Odbiorcą

– Zleceniobiorca – Przewoźnik – firma Irystrans Robert Urbaniak z siedzibą 113a Cois Abhann, Tralee. Irlandia

– Nadawca – osoba wskazana Przez Zleceniodawcę do nadania przesyłki w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w formularzu zamówienia

– Odbiorca – osoba wskazana Przez Zleceniodawcę do odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w formularzu zamówienia

– Paczka – przedmiot odpowiednio zapakowany o oznaczony danymi adresowymi zlecony do transportu

– Przesyłka – wszystkie Paczki przyjęte przez Kuriera podjęte z jednego adresu Nadawcy w celu dostarczenia na jeden adres Odbiorcy wskazany w Formularzu zamówienia

– Formularz zamówienia – formularz umieszczony na oficjalnej stronie www.irystrans.com